Tjenester

Dette kan vi hjelpe med

Innkjøpsledelse

Prosjektledelse

Prosjekteringsledelse

ITB og systematisk ferdigstillelse

Risikostyring

Energiledelse

Prosjekt og eiendomsutvikling

Ansvarlig Søker

Byggeledelse

Verditaksering av eiendom

Innkjøpsledelse og anskaffelsesprosesser

PPM Prosjekt kan bistå deg som byggherre eller totalentreprenør med å dele opp eller samle, beskrive og kjøpe inn entrepriser eller leveranser til ditt prosjekt.

Prosjektledelse

PPM Prosjekt har prosjektledere for ditt prosjekt. Enten det dreier seg om prosjektleder for hele prosjektet eller for delprosjekter. Prosjektlederen bistår byggherren med faglige råd for å sikre en god gjennomføring. Prosjektlederen har det overordnede ansvaret for planlegging og gjennomføring av et bygg- og anleggsprosjekt.

Prosjekteringsledelse

PPM Prosjekt har prosjekteringsledere klare til i bistå i din prosjektorganisasjon. PPM kan også stå for prosjekteringen i ditt prosjekt innen RIV, RIE, BIM og grensesnittshåndtering.

ITB og systematisk ferdigstilling

PPM Prosjekt har ITB-koordinatorer til å bistå i ditt prosjekt. Vår plattform ITB-software hjelper deg å digitalisere sluttfasen, og skaffer deg oversikt og trygghet for at ditt prosjekt blir ferdigstilt til din spesifikasjon og uten feil og mangler.

Byggeledelse, KU/KP, SHA

PPM Prosjekt kan tilby byggeledere for både byggfag og tekniske fag. Vi bistår også ditt prosjekt eller organisasjon med HMS-arbeidet.

Risikostyring

Vi kan bistå med analyse og risikostyring

Energiledelse

PPM Prosjekt hjelper deg å utvikle bærekraftige energiløsninger, og kan bidra både i nye prosjekter, og å forbedre eksisterende anlegg.

Prosjekt og eiendomsutvikling

PPM Prosjekt bistår deg med utvikling av eksisterende bygg eller tomt. Vi kan stå for kontakt med dine leietakere, utvikle forprosjekter med beskrivelser, skisser på planløsninger og utomhusplaner. PPM hjelper deg med å legge strategier for innkjøp og videre ombygging eller nybygg.

Ansvarlig søker

PPM Prosjekt påtar seg ansvar som ansvarlig søker. Vi har da en administrativ oppgave med å koordinerer hele prosessen rundt kartlegging, utforming, innsending og oppfølging av byggesøknaden. Vi er bindeleddet mellom tiltakshaver og kommunen.

Verditaksering av næringseiendom

Vi takserer næringseiendom. Dette er en analyse og verdivurdering hvor konklusjonen er basert på en fullstendig gjennomgang av eiendommene og all relevant dokumentasjon, vurdert opp i mot markedet generelt. Omfanget av rapporten avtales i hvert tilfelle.

Verdien av eiendommen blir vurdert med parametere som eiendommens bruk (kontor, lager, produksjon etc.), beliggenhet, kontantstrømanalyse, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleie.